POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie szkół i placówek w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej w zakresie wskazanym w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zdefiniowanym w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”. Realizowany w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku projekt koordynacyjny uzupełnia i wspiera działania realizowane w ramach projektów gmin – organów prowadzących uczestniczących w przedsięwzięciu poprzez m.in.: doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wdrażania edukacji morskiej w placówkach oświatowych (szkolenie w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego, szkolenie przygotowujące nauczycieli do kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów poprzez prowadzenie praktycznych zajęć na wodzie, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli – animatorów edukacji morskiej, współpraca z konsultantami, dostęp do platform edukacyjnych, opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół. Wsparcie uczniów w ramach projektu realizowane jest w zakresie wzmocnienia działań prowadzonych w ramach projektów gminnych poprzez regionalne konkursy podsumowujące pracę uczniów realizujących projekty edukacyjne.

Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 2 351 157,89 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 998 484,20 zł

Sprawy bieżące