O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Termin składania sprawozdań z realizacji IPEU

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

Przypominamy, iż 24 czerwca 2016 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2015/2016.

Sprawozdanie należy sporządzić na wskazanym przez Departament Edukacji i Sportu druku - IPEU - wzór, IPEU - załącznik.

Wypełnione i czytelnie podpisane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 24 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego):

  • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub do siedziby Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku,
  • drogą pocztową na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk z dopiskiem "PROJEKT STYPENDIALNY - sprawozdanie".

W związku z koniecznością złożenia do dnia 24 czerwca 2016 r. sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2015/2016, dla nauczycieli - opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" przygotowana została kolejna oferta szkoleniowa, dotycząca pomocy w opracowaniu sprawozdania z realizacji IPEU (termin szkolenia: 2 czerwiec 2016). Można już zgłaszać chęć uczestnictwa, szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
http://oferta.cen.gda.pl/oferta/realizacja-indywidualnej-sciezki-rozwoju-ucznia-zdolnego/

Osoba do kontaktu z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail: urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel.: 58 340 41 07

Seminarium trwać będzie ok. 7 godzin, zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, w Centrum Edukacji Nauczycieli, Aleja gen. Józefa Hallera 14. W ramach seminarium odbędą się zajęcia dydaktyczne i warsztatowe, zapewniony zostanie catering, a każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzyma pakiet  materiałów dydaktycznych.

Program szkolenia
Realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia zdolnego
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – powitanie uczestników, przedstawienie celów seminarium
10.15 – 11.45 – wykład „Zdolni czy niezdolni? O syndromie nieadekwatnych osiągnięć szkolnych z perspektywy współczesnej psychologii i pedagogiki" – Barbara Pieronkiewicz
11.45 – 12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 13.30 – wykład „Nauczyciel ucznia zdolnego– portret psychologiczny" oraz o roli nauczyciela – opiekuna ucznia zdolnego – dr Tomasz Knopik
13.30 – 14.00 – przerwa obiadowa  
14.00 – 16.00 – warsztaty „Jak dobrze napisać  sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia" – Anna Konkolewska, dr Tomasz Knopik

Dodatkowo informujemy, iż realizacja kursu doskonalącego z zakresu indywidualnej pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym (30-godzinny wyjazdowy kurs zakończony wydaniem zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje w zakresie pracy z uczniem zdolnym) ze względów organizacyjnych przełożona została na wrzesień 2016 roku.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium organizowanym w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017". Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzory dokumentów do pobrania:
Instrukcja przygotowania IPEU
IPEU - wzór
IPEU - załącznik
Sprawozdanie z realizacji IPEU - wzór
Sprawozdanie z realizacji IPEU - załącznik
Lista stypendystów dostępna na stronie BIP: http://bip.pomorskie.eu/Article/get/id,54332.html
Regulamin stypendialny - tekst ujednolicony (uchwalony 25 kwietnia 2016 r.)

view szablon artykułu

Terminy

  • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk