Sprawozdania z realizacji IPEU za rok szkolny 2021/2022

Sprawozdania z realizacji IPEU za rok szkolny 2021/2022

Fot. ©Depositphotos/fikmik
14.06.2022
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
14.06.2022

Przypominamy, iż 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia (IPEU) w roku szkolnym 2021/2022.

W sprawozdaniu wszystkie zawarte w nim dane muszą być spójne z zapisami IPEU, w szczególności ocena z realizacji wybranych przedmiotów oraz dane i podpisy nauczyciela opiekuna stypendysty.

Dokument podpisuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022, nauczyciel, który sprawuje opiekę nad stypendystą podczas realizacji IPEU oraz rodzic, lub pełnoletni uczeń.

Wypełniony i czytelnie podpisany jeden egzemplarz sprawozdania należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.:

  • osobiście (decyduje data wpływu) do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku,
  • drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Sprawozdanie z realizacji IPEU 2021/2022„.

Do sprawozdania należy dołączyć:

  • potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez dyrektora szkoły) kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy.

Zgodnie z § 14 Regulaminu warunkiem otrzymania nagrody na podstawie osiągnięć w IPEU jest m.in. dochowanie terminu dostarczenia sprawozdania (30 czerwca 2022 r).

W dniu 27 czerwca 2022 r. organizowane jest seminarium dla nauczycieli-opiekunów stypendystów. Szczegóły znajdują się na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Izabela Weinberger, tel. 58 32 68 813
Piotr Celmer, tel. 58 32 68 425

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk