PRZEDSIĘWZIĘCIE STRATEGICZNE

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy

 1. Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia

Stale utrzymującą się tendencją w województwie pomorskim jest stosunkowo niski procent absolwentów szkół zawodowych otrzymujących dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, przy czym analiza danych dotyczących egzaminów zewnętrznych wskazuje na niską i odbiegającą od średniej krajowej efektywność kształcenia. Jednocześnie problemem województwa pomorskiego jest niska jakość i niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego (rozumianej nie tylko jako kierunki kształcenia, ale również kształtowanie postaw i kompetencji) do zmieniającej się gospodarki, a historycznie ukształtowana sieć lokalnych szkół nie odpowiada już subregionalnemu charakterowi rynków pracy. Realizacja przedsięwzięcia – poprzez stworzenie na bazie istniejącej infrastruktury oraz dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i pracodawcami – sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, opartej o zidentyfikowane branże o największym potencjale rozwoju regionu pomorskiego, ułatwi dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb regionu, pozwalając tym samym na stabilną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, natomiast dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy będą mogły być zaspokajane poprzez różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Przedsięwzięcie to, wymagające ponadlokalnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców, wpłynie na podniesienie poziomu zatrudnialności absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, a także na mobilność zawodową osób znajdujących się na rynku pracy.

 1. Cele przedsięwzięcia

Cel główny: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych polegające na stymulowaniu organów prowadzących do wzmacniania tych szkół oraz kierunków kształcenia, które odpowiadają lokalnym i regionalnym potrzebom.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
 • większenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
 • dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,
 • wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych,
 • poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, odpowiadającej bieżącym potrzebom pracodawców.
 1. Założenia realizacji przedsięwzięcia

1) Projekty w formule projektów zintegrowanych w ramach interwencji prowadzonej w OP 3 i OP 4 RPO WP 2014-2020 w następujących obszarach:

 • jakość edukacji zawodowej (OP 3, Poddziałanie 3.3.1, typ 1. projektów),
 • infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (OP 4, Działanie 4.1).

Projekty w OP 3 i OP 4 będą realizowane przez organy prowadzące szkoły zawodowe. Zaplanowane przez organy prowadzące działania podlegać będą akceptacji DES w zakresie zgodności z przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego wariantem interwencji wypracowanym w ramach konkursu, o którym mowa w pkt. 6.

2) Projekt pozakonkursowy realizowany przez DES w ramach interwencji prowadzonej w OP 3 RPO WP 2014-2020 (OP 3, Poddziałanie 3.3.2).

 1. Planowane rezultaty przedsięwzięcia

1) zwiększenie zatrudnialności absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
2) efektywna współpraca szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
3) wzrost kompetencji uczniów szkół zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
4) wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli szkół zawodowych,
5) poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych,
6) wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

 1. Zakres przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięcia obejmie ustalenie i stworzenie, na bazie istniejącej infrastruktury edukacyjnej i współpracy z pracodawcami, sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym:

1) dostosowanie kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, uwzględniających branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu;
2) uzyskiwanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
3) uruchamianie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje społeczne;
4) uruchamianie we współpracy z pracodawcami ukierunkowanych programów motywacyjnych dla uczniów, np. poprzez realizację: atrakcyjnych staży w zakładach pracy, indywidualnych ścieżek rozwoju, opieki stypendialnej, wizyt studyjnych uczniów w zakładach pracy i na uczelniach wyższych, konkursów przedmiotowych, obozów naukowych;
5) utworzenie ośrodków egzaminacyjnych umożliwiających w szczególności potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego;
6) wypracowanie formuły uruchamiania oferty kształcenia ustawicznego odpowiadającej bieżącym potrzebom pracodawców;
7) doskonalenie nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu organizowane we współpracy z pracodawcami;
8) doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych przyczyniające się do włączania pracodawców w proces kształcenia;
9) doposażenie/wyposażenie – we współpracy z pracodawcami – pracowni kształcenia zawodowego adekwatnie do wyposażenia zakładów pracy;
10) modernizację i rozbudowę infrastruktury (w uzasadnionych przypadkach), w tym infrastruktury towarzyszącej;
11) uruchamianie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia (udział w opracowywaniu programów nauczania, nauczanie, realizacja uczniowskich staży i praktyk);
12) promowanie szkolnictwa zawodowego poprzez kampanie medialne (uzupełniająco).

 1. Procedura konkursowa

W dn. 28 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego. Zidentyfikowane w wyniku konkursu koncepcje będą stanowiły podstawę do ustalenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego zakresu przedsięwzięcia strategicznego.

Ogłoszony 1 czerwca br. konkurs skierowany jest wyłącznie do organów prowadzących szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mających siedzibę i działających na terenie województwa pomorskiego. Koncepcje będą opracowywane w ramach czterech obszarów:
1) Rozwój szkolnictwa zawodowego;
2) Potencjał szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w wybranych branżach kluczowych ;
3) Współpraca z pracodawcami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie wybranych branż kluczowych;
4) Zakres oraz koszty planowanych działań i inwestycji.

Organ prowadzący powinien zawrzeć w koncepcji wizję rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie 2020 roku w kontekście potencjału społeczno–gospodarczego województwa pomorskiego, w tym specyfiki lokalnego i subregionalnego rynku pracy. Powyższa wizja powinna wynikać przede wszystkim z potrzeb określonych przez pracodawców funkcjonujących w branżach kluczowych. Warunkiem niezbędnym dla włączenia danej koncepcji do przedsięwzięcia strategicznego będzie udokumentowana współpraca z pracodawcami (do koncepcji należy dołączyć kopie zawartych porozumień/umów/listów intencyjnych).

Termin składania koncepcji upływa dn. 10 lipca br., zaś cała procedura wyboru koncepcji do przedsięwzięcia strategicznego zakończy się do 31 października br.

 1. Harmonogram Konkursu

1) Ogłoszenie Konkursu (01.06.2015)
2) Złożenie Koncepcji (01.06.2015 – 10.07.2015)
3) Ocena formalna Koncepcji (10.07.2015 – 31.07.2015)
4) Ocena merytoryczna wstępna Koncepcji (31.07.2015 – 21.08.2015)
5) Prezentacje Koncepcji przez Organy prowadzące (31.08.2015 – 25.09.2015)
6) Złożenie przez Organy prowadzące zmodyfikowanych Koncepcji (01.09.2015 – 12.10.2015)
7) Ocena merytoryczna końcowa Koncepcji (13.10.2015 – 31.10.2015)