OFERTY W TRYBIE ART. 19A

Istnieje możliwość złożenia oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez organizację pozarządową oraz podmiot określone w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Na wniosek (ofertę) organizacji pozarządowej Zarząd Województwa Pomorskiego może w drodze uchwały zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert o ile min. zadanie zostanie uznane za celowe i spełniające szczegółowe warunki przewidziane w cytowanej ustawie.

Szczegółowy tryb i warunki dotyczące możliwości realizacji takiego zadania określone są w przepisach wskazanej wyżej ustawy.

Wzory dokumentów: