REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE FEP 2021-2027
REGIONALNE PROJEKTY EDUKACYJNE FEP 2021-2027
Projekty realizowane przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego

Cel główny – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż wiodących dla regionu.

Opis projektu
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach

Cel główny – podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Opis projektu
Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół

Cel główny – wyrównywanie szans na sukces edukacyjny uczniów poprzez kształtowanie ich kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Opis projektu
Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne

Cel główny – zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień.

Opis projektu