#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Dłonie trzymające puzzle - Stock Photo

Regionalne wsparcie edukacji włączającej

30.04.2024
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
30.04.2024

Nazwa projektu: Regionalne wsparcie edukacji włączającej.

Cel główny – wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach systemu oświaty.

Cele szczegółowe:

 • wzrost kompetencji nauczycieli, w tym psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów, terapeutów oraz kadry zarządzającej szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami rozwojowymi, a także zaburzeniami zachowania i emocji, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, jak również z uczniami powracającymi z zagranicy i uczniami cudzoziemcami,
 • budowa pozytywnego nastawienia społecznego do edukacji włączającej,
 • integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z rówieśnikami.

Grupa docelowa:

 • nauczyciele, w tym psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci,
 • dyrektorzy szkół i placówek systemu oświaty, w tym dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pracownicy merytoryczni organów prowadzących,
 • rodzice i opiekunowie prawni uczniów.

Zakres działań związanych ze wsparciem kadry szkół i placówek systemu oświaty oraz pracowników organów prowadzących, rodziców i opiekunów prawnych:

 • sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotowych i wspomagających, pracujących w szkołach specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty,
 • szkolenia dla nauczycieli przedmiotowych i wspomagających oraz pracujących w szkołach specjalistów, a także dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, rodziców i opiekunów prawnych w tym szkolenia w formie wyjazdowej, które mają na celu m.in. poznanie nowych metod i technik oraz narzędzi wspierających pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zimowa akademia specjalistów dla nauczycieli przedmiotowych i wspomagających oraz pracujących w szkołach specjalistów,
 • wizyty studyjne w szkołach i placówkach systemu oświaty posiadających doświadczenia w zakresie edukacji włączającej dla nauczycieli przedmiotowych i wspomagających oraz pracujących w szkołach specjalistów, a także dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
 • kursy, studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli, pracujących w szkole nauczycieli specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w zakresie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów,
 • instruktaż metodyczny/lekcje eksperckie dla nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych prezentujące metody pracy, techniki wspomagania rozwoju oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dyżury eksperckie dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek systemu oświaty będące wsparciem przy wdrażaniu edukacji włączającej,
 • dyżury eksperckie dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone w ramach szkoły rodziców,
 • spotkania warsztatowe dedykowane rodzicom i opiekunom prawnym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowane w ramach szkoły rodziców przy udziale ekspertów w celu ułatwienia dostępu do wiedzy na temat wykorzystania dostępnego sprzętu, programów oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w środowisku domowym,
 • biblioteka metodyczno-dydaktyczna obejmująca m.in. krótkie filmy, podcasty, wywiady i nagrania przykładowych lekcji stanowiących materiał dydaktyczny dla nauczycieli, pracujących w szkołach nauczycieli specjalistów, dyrektorów szkół i placówek sytemu oświaty oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów,
 • baza dobrych praktyk i ekspertów służąca upowszechnianiu wiedzy w zakresie wdrażania zasad edukacji włączającej.

Zakres działań związanych ze zwiększeniem akceptacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z ich integracją ze środowiskiem rówieśniczym jak również z promocją edukacji włączającej:

 • wydarzenia edukacyjno-sportowe służące prezentacji dobrych praktyk z zakresu wdrażania edukacji włączającej oraz integracji uczniów ze szkół ogólnodostępnych z uczniami szkół specjalnych,
 • filmy promujące postawy tolerancyjne i ukazujące świat z perspektywy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi służące jako materiał pomocniczy do wykorzystania m.in. w trakcie godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami, szkoleniowych rad pedagogicznych.

Zaplanowano objęcie wsparciem 360 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty.
Zakłada się, że po opuszczeniu programu kwalifikacje nabędzie 288 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 4 772 322,35 PLN
Dofinansowanie UE: 4 056 473,99 PLN
Okres realizacji projektu: 2023-11-01 – 2026-10-31

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk