WSPÓŁPRACA Z NGO
Student piszący notatki - Stock photo

Otwarty konkurs ofert

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
13.01.2017
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
13.01.2017

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji.

Nabór ofert będzie trwał od dnia 16.01.2017 r. do dnia 10.02.2017 r.

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl.

– formularz ofertowy zostanie udostępniony w dniu 16.01.2017 r.

Złożenie oferty następuje:

  1. w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl.termin złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl upływa w dniu 09.02.2017 r.;
  2. w wersji papierowej, stanowiącej wydruk wersji elektronicznej – termin złożenia oferty w wersji papierowej upływa w dniu 10.02.2017 r. o godzinie 15.45.

Wydrukowana wersja papierowa oferty powinna zostać opatrzona podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożona wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ. Zgodność wersji elektronicznej z papierową będzie weryfikowana wg sumy kontrolnej dokumentów.
O zachowaniu terminu złożenia papierowej wersji oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

UWAGA:
Złożenie oferty wyłącznie w jednej ze wskazanych wersji równoznaczne będzie z jej odrzuceniem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały
nr 40/2014/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji.

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Iwona Zielińska – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: i.zielinska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 855;
  2. Monika Gawin – Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: m.gawin@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 419.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 40/204/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji.
  2. Załącznik Nr 1 do Uchwały – Ogłoszenie o konkursie
  3. Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty – Załącznik do Ogłoszenia o konkursie
  4. Załącznik nr 2 do Uchwały – Wzór oferty

Łącze do platformy www.witkac.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk