Zdolni z Pomorza

Systemowy projekt innowacyjny Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w latach 2010-2013. Projekt skierowany był do najwybitniejszych uczniów województwa pomorskiego. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Panuje przekonanie, że zdolny sobie "jakoś" zawsze poradzi. A nie powinien radzić sobie "jakoś", tylko bardzo dobrze. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem było stworzenie regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych. W ramach projektu wsparciem objęto ponad 1500 uczniów i niemal 200 nauczycieli.

Po zakończeniu finansowania unijnego działania na rzecz uczniów uzdolnionych, realizowane zgodnie z wypracowanym w ramach projektu innowacyjnego modelem, kontynuowane były pod nazwą Program Zdolni z Pomorza. Ciężar finansowania zadań związanych ze wspieraniem uzdolnień wzięły na siebie samorządy powiatowe i część samorządów gminnych, a koordynację działań powierzono Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, pełniącemu funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. Aktywnie włączyły się też, między innymi, pomorskie uczelnie, realizujące np. spotkania akademickie. Program został też wsparty przez firmę Lotos, dzięki której możliwa była organizacja specjalnych obozów naukowych, w których uczestniczyli uczniowie uzdolnieni i ich nauczyciele. W roku szkolnym 2014/2015 wsparciem w ramach programu objęto 1012 uczniów.

Sukces Programu Zdolni z Pomorza przyczynił się do zaplanowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizacji przedsięwzięcia pn. Zdolni z Pomorza, które jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych rozwiązań. Realizacja przedsięwzięcia – zaplanowana początkowo do roku 2021 – została przedłużona do roku 2023.

System wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych Zdolni z Pomorza

Cel: Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy

Model wspierania uczniów uzdolnionych:
 1. regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych,
 2. sieć centrów nauczania kreatywnego,
 3. system diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych,
 4. formy wspierania ucznia uzdolnionego, m.in. takie jak:

  a. zajęcia pozalekcyjne,

  b. opieka merytoryczna szkół wyższych,

  c. obozy naukowe,

  d. spotkania akademickie,

  e. konkursy,

  f. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

 5. rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych,
 6. portal edukacyjny wraz z platformą e-learningową,
 7. wyposażenie pracowni przedmiotowych.