OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza rokrocznie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs przeznaczony jest dla jest dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Dotyczy wspierania organizacji programów szkoleniowych oraz wspierania organizacji imprez sportowych. W ogłoszeniu umieszcza się wszelkie niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu, jak: rodzaj zadań, wysokość środków z budżetu przeznaczonych na ich realizację, termin składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Konkurs jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na stronie internetowej Urzędu, a także w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń zazwyczaj pod koniec listopada lub na początku grudnia danego roku.

UWAGA: Oferty składane w konkursie są wypełniane z wykorzystaniem platformy www.witkac.pl