STYPENDIA SPORTOWE

Stypendium sportowe całoroczne

1.Podstawa prawnaUstawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r.
zmieniona uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz uchwałą Nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.
2.Opis sprawy/zadaniaStypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 lutego do 30 listopada.

W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów:
- 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca w wysokości 1 100 zł miesięcznie.
- 15 stypendiów w kategorii juniora w wysokości 700 zł miesięcznie.
- 15 stypendiów w kategorii juniora młodszego w wysokości 500 zł miesięcznie.
3.Wymagane dokumenty1. Zaświadczenie z Klubu/Związku Sportowego potwierdzające wszystkie osiągniecia sportowe wpisane we wniosku o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz potwierdzające że, w rywalizacji o zajęte miejsce wpisane we wniosku (w danej konkurencji i kategorii np. wiekowej, wagowej, itp.) brało udział minimum 5 zawodników/zespołów.

2. Program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera. Na etapie składania wniosku fakultatywnie, w przypadku przyznania stypendium, program szkoleniowy musi zostać dostarczony przed podpisaniem umowy.

Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.
4.Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawyWniosek stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 875/468/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023 r.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie Generator Wniosków

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez:
1. Wnioskodawcę oraz
2. pełnoletniego zawodnika a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego.
5.OpłatyBrak.
6.
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Referat sportu.

Tel.58 32 68 856, 849, 883
7.Termin załatwienia sprawyWnioski należy składać do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendiów sportowych.

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
8.Miejsce złożenia dokumentówPodpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27
lub przesłać pocztą
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
9.Tryb odwoławczyBrak.
10.Dodatkowe uwagiPrzyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ogłoszenia i komunikaty

Stypendium sportowe jednorazowe (na wyjazd)

1.Podstawa prawnaUstawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r.
zmieniona uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz uchwałą Nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.
2.Opis sprawy/zadaniaStypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.
3.Wymagane dokumenty1. Zaświadczenie z Klubu/Związku Sportowego potwierdzające wszystkie osiągniecia sportowe wpisane we wniosku o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz potwierdzające że, w rywalizacji o zajęte miejsce wpisane we wniosku (w danej konkurencji i kategorii np. wiekowej, wagowej, itp.) brało udział minimum 5 zawodników/zespołów.

2. Program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera. Na etapie składania wniosku fakultatywnie, w przypadku przyznania stypendium, program szkoleniowy musi zostać dostarczony przed podpisaniem umowy.

Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.
4.Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawyWniosek stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 875/468/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023 r.

Wniosek jest podpisywany przez:
1. Wnioskodawcę oraz
2. pełnoletniego zawodnika a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego.
5.OpłatyBrak.
6.Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Referat sportu.

tel.58 32 68 856, 849, 883
7.Termin załatwienia sprawy30 dni przed planowanym wyjazdem w przypadku stypendium jednorazowego na wyjazd.

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego
8.Miejsce złożenia dokumentówPodpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
9.Tryb odwoławczyBrak.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Kapituły oraz Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.