Projekty realizowane w placówkach SWP

Projekt: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku"

Oś priorytetowa: 3 Edukacja
Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa
Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 624 411,80 zł

Wartość projektu: 1 804 902,00 zł
Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów wojewódzkich zespołów szkół policealnych poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców

Projekt Samorządu Województwa Pomorskiego obejmie trzy placówki:

 1. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku,
 2. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni,
 3. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku.

Działania skierowane do uczniów:

 1. staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców,
 2. organizację zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, (np. zajęcia specjalistyczne dla technika masażysty, doskonalenie umiejętności z zakresu wdrażania  technik terapeutycznych dla terapeuty zajęciowego, doskonalenie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w kosmetologii dla technika usług kosmetycznych, zawodowy język angielski i niemiecki rozszerzony, wyjazdy studyjne do pracodawców zagranicznych),
 3. doradztwo edukacyjno-zawodowe (warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

Działania skierowane do nauczycieli:

 1. kursy i szkolenia doskonalące (nauka języka migowego i pisma Braila, podologia, trychologia, mezoterapia mikroigłowa, kurs obsługi platformy Moodle, rozszerzony język niemiecki i angielski zawodowy,
 2. studia podyplomowe (tyflopedagogika, kosmetologia, wspomaganie osób starszych i niesamodzielnych, metody i techniki terapii zajęciowej, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, epidemologia)

 

 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego"

Oś priorytetowa: 5 Zatrudnienie
Działanie: 5.4 Zdrowie na rynku pracy
Poddziałanie: 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy
Cele projektu:

 1. Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek,
 2. Ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i zawodowych w miejscu pracy.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 066 077,33 zł

Wartość projektu: 3 607 149,80 zł
Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Projekt Samorządu Województwa Pomorskiego obejmie cztery placówki:

 1. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie,
 2. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie,
 3. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku,
 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Działania w ramach projektu:

 1. niwelujące wypalenie zawodowe pracowników (diagnoza psychologiczna, warsztaty radzenia sobie ze stresem, zajęcia ruchowe ograniczające stres, warsztaty integracyjne),
 2. zmniejszające ryzyko chorób zawodowych i cywilizacyjnych (badania profilaktyczne, zabiegi rehabilitacyjne),
 3. doposażenie i modernizacja stanowisk pracy w celu zapewnienia ergonomii.