Programy rozwoju sportu powszechnego

Od dłuższego czasu specjaliści alarmują, że sprawność fizyczna dzieci i młodzieży systematycznie się pogarsza. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu trendowi wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki  Województwo Pomorskie realizuje 3 programy z zakresu sportu powszechnego skierowane właśnie do dzieci i młodzieży. W przyszłości chcemy również wyjść z ofertą dla seniorów.

Program Umiem pływać zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych na naukę pływania. Około 1500 dzieci bierze udział w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych gdzie uczą się nie tylko praktycznej umiejętności pływania ale również bezpiecznego przebywania nad wodą.

Operatorem wojewódzkim programu jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku.

Innym programem dedykowanym dzieciom i młodzieży z klas 4-6 który jest realizowany w naszym województwie jest Multisport. W ramach programu, zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki,  dzieci i młodzież uczestniczą w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, prowadzonych w atrakcyjnych formach na różnych obiektach sportowych. Głównymi celami stawianymi przed programem są:

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć,
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
 • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
 • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej,
 • wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 • profilaktyka i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznej,
 • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
 • wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

Operatorem wojewódzkim programu jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka.

Dzieci klas I-III szkół podstawowych maja również możliwość skorzystania z oferty sportu powszechnego w naszym województwie za sprawa programu Mały Mistrz. Główną ideą programu, zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest zachęcenia dzieci do zdobywania umiejętności ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej oraz kształtowania odpowiednich nawyków i postaw zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. Program ma również za zadanie podnieść atrakcyjność zajęć dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Operatorem wojewódzkim programu jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka.