Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

Pieniądze

Do 17 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym 2016/2017:
  1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej:
 • 5,7 - w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej,
 • 5,4 - w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum,
 • 5,2 - w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym obok Regulaminem udzielania stypendiów – Dział II, Rozdział I – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego" finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium w elektronicznym formularzu wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu) i wydrukować co najmniej w jednym egzemplarzu;
 3. wydrukowany wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu - podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia
 5. złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 17 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:

„Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".

Na potwierdzenie spełniania właściwych kryteriów oceny do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik nr 1 - oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (stanowi część drukowanego formularza);
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;
 4. zaświadczenia potwierdzające współpracę  Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkoły zawierającego wpis o realizowanym indywidualnym programie lub toku nauki w roku szkolnym 2016/2017.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Proponujemy zachowanie kopii wysłanego wniosku, co ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

- w zakresie obsługi generatora wniosków:

view szablon artykułu

KONTAKT

PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Monika Gawin, tel.: 58 32 68 419
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Katarzyna Biełuszko, tel.: 58 32 68 424
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, Krystian Zdziennicki, tel.: 58 32 68 457
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk