Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2015 - 2018

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2015 - 2018 jest kontynuacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Zgodnie z Programem Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej  zatwierdzanym przez Ministra Sportu i Turystyki realizowane mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych, w szczególności tych ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie inwestycji składają do Marszałka Województwa Pomorskiego pismo z prośbą o ujęcie inwestycji w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego w danym roku.

Po otrzymaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki limitów na dany rok Samorząd Województwa sporządza w formie uchwały wykaz inwestycji, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w danym roku.

Aktualny Program na lata 2015-2018 jest załącznikiem uchwały Nr: 230/XX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia: 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2015 – 2018