O projekcie

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 21 538 410,00 zł

 • Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" dedykowany jest:
 • uczniom szkół zawodowych przejawiających szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w zawodach odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza oraz
 • nauczycielom kształcenia zawodowego i instruktorom praktycznej nauki zawodu nauczającym zawodu, który odpowiada Branży kluczowej i wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.
 • Celem projektu jest:
 • wsparcie uczniów szkół zawodowych o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
 • zwiększenie motywacji do podejmowania nauki w szkołach zawodowych;
 • wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie rozwijania kompetencji zawodowych.
 • W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
  • wsparcie stypendialne (od roku szkolnego 2016/2017 do 2020/2021 – w kwocie 250 zł przez okres 10 miesięcy);
  • praktyki i staże zawodowe dla uczniów, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy programowej kształcenia zawodowego (w wymiarze 150 godzin), realizowane u pracodawców;
  • kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez uczniów;
  • wyjazdy studyjne uczniów do pracodawców, ośrodków badawczych, szkół wyższych oraz na targi skupiające pracodawców, których celem będzie zapoznanie uczniów z uwarunkowaniami rynku pracy, organizacją pracy, wyposażeniem stanowisk pracy, oczekiwaniami pracodawców wobec potencjalnych pracowników, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi
   w danej branży oraz strategią rozwoju przedsiębiorstw;
  • obozy edukacyjno-zawodowe, podczas których uczniowie będą realizować program rozwijający ich   kompetencje i umiejętności zawodowe;
  • konkursy dla uczniów, obejmujące problematykę związaną z wybranymi przedmiotami zawodowymi;
  • szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji oraz nabycie i doskonalenie kompetencji.

[1] Branże kluczowe to branże o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu, specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, zidentyfikowane w dokumentach strategicznych województwa pomorskiego, do których należą: ICT i elektronika, przemysł morski, środowisko, energetyka i ekoenergetyka, zdrowie i srebrna gospodarka, transport, logistyka i motoryzacja, budownictwo, sektor kreatywny, chemia lekka, petrochemia, biotechnologia, turystyka, sport i rekreacja, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, przemysł spożywczy oraz meblarstwo.

ZESPÓŁ DS. SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

     
Adres: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Beata Widera, tel.: 58 32 68 421
ul. Jana Augustyńskiego 2, ul. Okopowa 21/27, Anna Kałuża, tel.: 58 32 68 428
80-819 Gdańsk 80-810 Gdańsk Sylwia Demczuk, tel.: 58 32 68 428
e-mail: des@pomorskie.eu    
     

Projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020)