Aktualności

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2018/2019

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
Fot. ©Depositphotos/shmeljov

Do 15 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów/klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych (także ich tegoroczni absolwenci), którzy w roku szkolnym 2018/2019 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane Uczniowi, który w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 3. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
  • w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu – co najmniej 5,4,
  • w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym obok Regulaminem udzielania stypendiów – Załącznik nr 1 - „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego" finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

 W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu), wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę,
 3. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu - podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia,
 4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 lipca 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa",
 5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do Wniosku należy załączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów,
  turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego
  w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium,
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez Ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w bieżącym roku szkolnym,
 5. oświadczenie o posiadaniu aktualnego Orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

- w zakresie obsługi generatora wniosków:

 Do pobrania:

view szablon artykułu

Polecamy

Projekt Zdolni z Pomorza

Wyszukiwarka szkół zawodowych i kursów

Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykaz branż kluczowych określonych dla powiatów województwa pomorskiego

Wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego w poszczególnych branżach kluczowych

Linki zewnętrzne

Deklaracja dostępności