Samorząd Województwa Pomorskiego  prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim

(podstawa prawna: art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. ), § 27 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

Wymagane dokumenty, terminy oraz dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego znajdują się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce Sprawy do załatwienia

(https://bip.pomorskie.eu/Article/id,70.html)

Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli - stan na 29.11.2019

Polecamy