Zespół ds. spójności edukacyjnej

Proponowany zakres prac:

spójność działań w obszarze oświaty i nauk (w tym systemowa współpraca szkół z uczelniami), wsparcie działań służących budowie spójności nauczania i wychowania na wszystkich etapach edukacji (w tym rola starosty jako koordynatora polityki edukacyjnej na terenie powiatu),  z uwzględnieniem takich obszarów jak: wsparcie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń z niepełnosprawnościami), polityka stypendialna, wyrównywanie szans edukacyjnych,  a także prace związane z przygotowaniem  zestawu kryteriów, które należy uwzględnić przy powołaniu placówek referencyjnych w obszarze edukacji specjalnej, edukacji integracyjnej oraz edukacji włączającej (działania związane z przygotowaniem konkursu w ramach RPO WP 2014-2020), możliwości wykorzystania szkół referencyjnych w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych (tak zwane „szkoły ćwiczeń").

Skład zespołu:

1. prof.UG, dr hab. Arnold Kłonczyński - przewodnicząca zespołu  Uniwersytet Gdański (PRO)
2. Anna Dereń Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
3. dr Barbara Wikieł  Politechnika Gdańska
4. Dariusz Zelewski SP nr 1  w Kartuzach (PRO)
5. dr Grazyna Szyling  Uniwersytet Gdański 
6. dr hab. Agnieszka Łojewska Uniwersytet Gdański
7. Katarzyna Hall Stowarzyszenie Dobra Edukacja (PRO)
8. Piotr Kaczmarek Gimnazjum nr 2 w Tczewie 
9. Anna Kreft  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Słupsku
10. Magdalena Kołodziejczak  Wójt Gminy Pruszcz Gdański
12. Piotr Zubowicz - sekretarz zespołu Centrum Edukacji Nauczycieli w  w Gdańsku