Stypendia Sportowe

Stypendium sportowe całoroczne

1

Podstawa prawna

 

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf zmieniona uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/5596/akt.pdf

2

Opis sprawy/zadania

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 lutego do 30 listopada.

W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów:

 - 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca w wysokości 1 100 zł miesięcznie.

 - 15 stypendiów w kategorii juniora w wysokości 700 zł miesięcznie.

 - 15 stypendiów w kategorii juniora młodszego w wysokości 500 zł   miesięcznie.

3.

Wymagane dokumenty

 

  1. udokumentowanie swoich osiągnięćna zawodach (np. wydrukowany komunikat końcowy z zawodów, zaświadczenie z Klubu Sportowego/ Związku Sportowego o zajętych miejscach na zawodach)
  2. program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera.

Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.

4.

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 849/280/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez:

  1. Wnioskodawcę oraz
  2. pełnoletniego zawodnika a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego,

5.

Opłaty

Brak.

6.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Referat Sportu.

Tel.58 32 68 856, 849, 883

7.

Termin załatwienia sprawy

 

Wnioski należy składać do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendiów sportowych.

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

8.

Miejsce złożenia dokumentów

 

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

9.

Tryb odwoławczy

Brak

10.

Dodatkowe uwagi

 

Przyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu

 

Stypendium sportowe jednorazowe (na wyjazd)

1

Podstawa prawna

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf zmieniona uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/5596/akt.pdf

2

Opis sprawy/zadania

Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.

3.

Wymagane dokumenty

  1. udokumentowanie swoich osiągnięć na zawodach (np. wydrukowany komunikat końcowy z zawodów, zaświadczenie z Klubu Sportowego/ Związku Sportowego o zajętych miejscach na zawodach)
  2. program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera.

Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.

4.

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 849/280/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez:

  1. Wnioskodawcę oraz
  2. pełnoletniego zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego,

5.

Opłaty

Brak.

6.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Referat Sportu.

tel.58 32 68 856, 849, 883

7.

Termin załatwienia sprawy

 

30 dni przed planowanym wyjazdem w przypadku stypendium jednorazowego na wyjazd.

8.

Miejsce złożenia dokumentów

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

9.

Tryb odwoławczy

Brak

10.

Dodatkowe uwagi

 

Przyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Kapituły oraz klauzulą informacyjną (tu prosimy link do pliku pdf „klauzula informacyjna") dotyczącą ochrony danych osobowych.