Stypendia Sportowe

Stypendium sportowe całoroczne 

1

Podstawa prawna

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf

2

Opis sprawy/zadania

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 lutego do 30 listopada.

 

W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów:

 - 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca w wysokości 1 100 zł miesięcznie.

 - 15 stypendiów w kategorii juniora w wysokości 700 zł miesięcznie.

 - 15 stypendiów w kategorii juniora młodszego w wysokości 500 zł miesięcznie.

3.

Wymagane dokumenty

Komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku (w przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę!)

4.

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 899/189/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie  https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/ 

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez:

  1. Wnioskodawcę oraz
  2. pełnoletniego zawodnika , a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego,

5.

Opłaty

Brak.

6.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Referat sportu.

Tel.58 32 68 856, 849, 883

7.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski należy składać do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendiów sportowych.

W roku 2020 wnioski należy składać do dnia 15 listopada. 2020 r.

8.

Miejsce złożenia dokumentów

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

9.

Tryb odwoławczy

Brak

10.

Dodatkowe uwagi

Przyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu

Stypendium sportowe jednorazowe (na wyjazd)

1

Podstawa prawna

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

 

Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf

2

Opis sprawy/zadania

Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.

3.

Wymagane dokumenty

Komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku (w przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę!)

4.

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

Wniosek - stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 899/189/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r.

 

Wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez:

  1. Wnioskodawcę oraz
  2. pełnoletniego zawodnika , a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego,

5.

Opłaty

Brak.

6.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Referat sportu.

tel.58 32 68 856, 849, 883

7.

Termin załatwienia sprawy

30 dni przed planowanym wyjazdem w przypadku stypendium jednorazowego na wyjazd.

8.

Miejsce złożenia dokumentów

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

9.

Tryb odwoławczy

Brak.

10.

Dodatkowe uwagi

Przyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Kapituły oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.