Posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej

12. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 12 maja 2021 r. - zdalne z wykorzystaniem aplikacji ZOOM

Tematem posiedzenia była sytuacja uczniów z doświadczeniem migracji. Członkowie Rady zapoznali się z wynikami badań na temat kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji w szkołach i placówkach województwa pomorskiego, z wyzwaniami i potrzebami uczniów i nauczycieli w tym zakresie, a także z działaniami regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli ukierunkowanymi na wspieranie nauczycieli pracujących z tymi uczniami. Rada przyjęła stanowisko wyrażające potrzebę wdrożenia przez resort oświaty systemowych rozwiązań wspierających szkoły i placówki oświatowe oraz organy prowadzące w pracy z dziećmi i uczniami z doświadczeniem migracji.

11. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 21 grudnia 2020 r. - zdalne z wykorzystaniem aplikacji ZOOM

Na posiedzeniu omówiono sytuację w oświacie wywołaną stanem epidemii, w tym wskazano obciążenia zdrowotne dzieci, młodzieży i nauczycieli. Przedstawiano również stan prac nad regionalnym programem strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego w perspektywie roku 2030.

10. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 29 czerwca 2020 r. - zdalne z wykorzystaniem aplikacji ZOOM

Na posiedzeniu prowadzono dyskusję w ramach tematyki skupionej wokół wyzwań i problemów związanych ze zdalnym kształceniem oraz organizacją pracy szkół w okresie epidemii, a Rada przyjęła stanowisko w sprawie zdalnego kształcenia w okresie epidemii. Na posiedzeniu zostały także zaprezentowane założenia regionalnego programu strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego w perspektywie roku 2030.

9. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 9 grudnia 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Na posiedzeniu zostały zaprezentowane wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach Pomorskiej Samorządowej Debaty Edukacyjnej w poszczególnych obszarach tematycznych: 
•             status zawodowy nauczycieli, system doskonalenia nauczyciel,
•             specjalne potrzeby edukacyjne,
•             kształcenie zawodowe,
•             kształcenie ogólne, 
•     finansowanie zadań oświatowych, kompetencje organu prowadzącego a kompetencje nadzoru pedagogicznego. 

Przedstawieno również stan prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także nowe obszary wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020. Podczas posiedzenia miało też miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatów  Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej dla szkół 8 szkół i placówek oświatowych z terenu Pomorza, które podjęły działania mające na celu włączanie edukacji morskiej do treści nauczania.
 
8. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 4 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.
Podczas posiedzenia miała miejsce Pomorska Samorządowa Debata Edukacyjna.
 
7. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 17 kwietnia 2019 r. w sali „Niebo polskie" mieszczącej się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Podczas posiedzenia zostały zaprezentowane wstępne wyniki badania pn. „Kondycja zawodowa pomorskiego nauczyciela". Badanie to – obejmujące część ilościową i jakościową –  realizowane było we współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Uniwersytetem Gdańskim i Urzędem Statystycznym w Gdańsku. W części ilościowej badania przenalizowano 3798 ankiet wypełnionych przez  nauczycieli, 12 889 ankiet wypełnionych przez uczniów i  11 590 ankiet wypełnionych przez rodziców – uzyskane dane spełniają założenia próby badawczej i pozwalają na stawianie wniosków odnoszących się do całego województwa. W drugiej części  posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej została przedstawiona informacja dotycząca wdrażania reformy edukacji. Podjęto również stanowisko w sprawie protestu nauczycieli.

 
6. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 19 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Spotkanie poświęcone było edukacji obywatelskiej i samorządności uczniowskiej, która po konsultacjach z różnymi środowiskami uznana została za jeden z priorytetowych obszarów naszej regionalnej polityki edukacyjnej. W związku z przekonaniem o konieczności zapewnienia każdemu uczniowi pomorskiej szkoły optymalnych warunków rozwoju oraz dbałości o jakość edukacji, która jest świadectwem odpowiedzialnego myślenia zarówno władz samorządowych, jak i wszystkich partnerów społecznych, Pomorska Rada Oświatowa zainicjowała prace nad Pomorskim Paktem na Rzecz Edukacji.

 

5. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 20 października 2017 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Dyskusja poświęcona była kondycji zawodowej pomorskiego nauczyciela. Przedstawiono wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród pedagogów naszego regionu, zainicjowanych przez Departament Edukacji i Sportu oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Zastanawiano się, co naszych pedagogów motywuje, a co ogranicza oraz czego od nauczycieli się oczekuje. Zainicjowano prace nad modelem pomorskiego nauczyciela – przygotowanego zarówno do tego, by zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami obecnych czasów, jak i do tego, by aktywnie wspierać uczniów wchodzących w zawodowe i społeczne życie.

 

4. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 10 maja 2017 r. w Sali Jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Dyskusja w całości poświęcona była wyzwaniom związanym z wdrażaniem reformy oświaty na Pomorzu, w szczególności  dotyczącym przygotowania nowej organizacji kształcenia, dostosowania infrastruktury szkół i placówek oświatowych do nowej struktury szkolnej,  a także  ruchu kadrowego nauczycieli i zatrudnionych w szkołach pracowników administracji i obsługi.

 

3. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 3 listopada 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Prezentacje:

 

2. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Auli Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Prezentacje:

 

1. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 8 lutego 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

 

Pomorska Rada Oświatowa

24 lutego 2014 roku Sejmik Województwa Pomorskiego powołał, na podstawie art. 48 ust.1 i art. 49 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pierwszą, i jak do tej pory jedyną tego typu radę w Polsce o zasięgu wojewódzkim.

Znacząca rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu i jego mieszkańców znalazła swoje odzwierciedlenie zarówno w przyjętych dokumentach strategicznych określających najważniejsze kierunki działań na najbliższe lata: Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, jak i w wynegocjowanym z Komisją Europejską Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Praca Pomorskiej Rady Oświatowej może stać się istotnym wsparciem dla efektywnego wdrożenia zapisów dokumentów programowych oraz ważnym elementem budowania dobrej pomorskiej edukacji. Uchwała nr 792/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej.

20 maja 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego w Uchwale nr 525/353/14 określił skład osobowy Pomorskiej Rady Oświatowej. Pierwsza Pomorska Rada Oświatowa liczyła 47 członków, a wśród nich: Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radni sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty, a także przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Związku Gmin Pomorskich, Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, jednostek samorządy terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, rad rodziców, młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz związków pracodawców. Przewodniczącym Pomorskiej rady Oświatowej był pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały nr 792/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego kadencja Rady zakończyła się wraz  z upływem kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

26 października 2015 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 157/XIII/15 w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej, tym razem już na czas nieokreślony. Następnie 25 stycznia Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 193/XVII/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej wprowadził zmiany dotyczące zwiększenia liczby przedstawicieli pracodawców w Pomorskiej Radzie Oświatowej. Dzięki podjętym działaniom zapewniona została większa reprezentatywność środowiska pracodawców oraz włączono w prace Rady podmiot reprezentujący samorząd gospodarczy.

Celem powołania i funkcjonowania Rady jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie. Uspołecznienie procesu podejmowania kluczowych decyzji  w obszarze edukacji jest elementem prowadzonego w naszym regionie dialogu edukacyjnego. Dialog ten, i związany z nim rozwój współpracy różnych instytucji oraz środowisk oświatowych, służą poprawie spójności edukacyjnej regionu, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia jakości pomorskiej edukacji. Rzetelna rozmowa o kondycji pomorskich szkół, o potrzebach uczniów, rodziców i nauczycieli, o odpowiedzialności samorządów za jakość kształcenia w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych jest szczególnie ważna w dobie przeprowadzanych i planowanych zmian w polskim systemie oświaty. Praca Pomorskiej Rady Oświatowej wspierała będzie również działania służące efektywnemu wydatkowaniu  dedykowanych edukacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Uchwałą nr 89/111/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił skład osobowy Pomorskiej Rady Oświatowej. Natomiast następującymi aktami prawnymi dokonano zmian w składzie Rady:

Obecnie działająca Pomorska Rada Oświatowa liczy 37 członków, a jej przewodniczącym jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Do pracy w Radzie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk, w tym osoby reprezentujące dyrektorów szkół, uczniów i rodziców, a także lokalnych władz samorządowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, środowiska akademickiego oraz mediów. W posiedzeniach Rady biorą także udział zaproszeni goście, będący ekspertami w obszarach związanych z podejmowanymi tematami.