24 lutego 2014 roku Sejmik Województwa Pomorskiego poprzedniej kadencji powołał, na podstawie art. 48 ust.1 i art. 49 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pierwszą, i jak do tej pory jedyną tego typu radę w Polsce o zasięgu wojewódzkim.

Znacząca rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu i jego mieszkańców znalazła swoje odzwierciedlenie zarówno w przyjętych dokumentach strategicznych określających najważniejsze kierunki działań na najbliższe lata: Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, jak i w wynegocjowanym z Komisją Europejską Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Praca Pomorskiej Rady Oświatowej może stać się istotnym wsparciem dla efektywnego wdrożenia zapisów dokumentów programowych oraz ważnym elementem budowania dobrej pomorskiej edukacji. Uchwała nr 792/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej.

20 maja 2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego w Uchwale nr 525/353/14 określił skład osobowy Pomorskiej Rady Oświatowej. Pierwsza Pomorska Rada Oświatowa liczyła 47 członków, a wśród nich: Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, radni sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorski Kurator Oświaty, a także przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Związku Gmin Pomorskich, Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, jednostek samorządy terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, rad rodziców, młodzieżowych rad działających przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz związków pracodawców. Przewodniczącym Pomorskiej rady Oświatowej był pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały nr 792/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego kadencja Rady zakończyła się wraz  z upływem kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

26 października 2015 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 157/XIII/15 w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej, tym razem już na czas nieokreślony. Następnie 25 stycznia Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 193/XVII/16 o zmianie uchwały w sprawie powołania Pomorskiej Rady Oświatowej wprowadził zmiany dotyczące zwiększenia liczby przedstawicieli pracodawców w Pomorskiej Radzie Oświatowej. Dzięki podjętym działaniom zapewniona została większa reprezentatywność środowiska pracodawców oraz włączono w prace Rady podmiot reprezentujący samorząd gospodarczy.

Celem powołania i funkcjonowania Rady jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie. Uspołecznienie procesu podejmowania kluczowych decyzji  w obszarze edukacji jest elementem prowadzonego w naszym regionie dialogu edukacyjnego. Dialog ten, i związany z nim rozwój współpracy różnych instytucji oraz środowisk oświatowych, służą poprawie spójności edukacyjnej regionu, a tym samym przyczyniają się do podnoszenia jakości pomorskiej edukacji. Rzetelna rozmowa o kondycji pomorskich szkół, o potrzebach uczniów, rodziców i nauczycieli, o odpowiedzialności samorządów za jakość kształcenia w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych jest szczególnie ważna w dobie przeprowadzanych i planowanych zmian w polskim systemie oświaty. Praca Pomorskiej Rady Oświatowej wspierała będzie również działania służące efektywnemu wydatkowaniu  dedykowanych edukacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Uchwałą nr 89/111/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ustalił skład osobowy Pomorskiej Rady Oświatowej. Natomiast 2 czerwca 2016 r. dokonano zmian osobowych w składzie Pomorskiej Rady Oświatowej w związku ze zmianami na stanowisku Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Obecnie działająca Pomorska Rada Oświatowa liczy 37 członków, a jej przewodniczącym jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Do pracy w Radzie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk, w tym osoby reprezentujące dyrektorów szkół, uczniów i rodziców, a także lokalnych władz samorządowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, środowiska akademickiego oraz mediów. W posiedzeniach Rady biorą także udział zaproszeni goście, będący ekspertami w obszarach związanych z podejmowanymi tematami.

4. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 10 maja 2017 r. w Sali Jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Dyskusja w całości poświęcona była wyzwaniom związanym z wdrażaniem reformy oświaty na Pomorzu, w szczególności  dotyczącym przygotowania nowej organizacji kształcenia, dostosowania infrastruktury szkół i placówek oświatowych do nowej struktury szkolnej,  a także  ruchu kadrowego nauczycieli i zatrudnionych w szkołach pracowników administracji i obsługi.

3. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej

Prezentacje:

2. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej

Prezentacje:

1. posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej