Departament w szczególności:

1) zabezpiecza oraz tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla funkcjonowania szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo, w tym:

a) wykonuje zadania związane z zakładaniem, przekształcaniem oraz likwidacją szkół i placówek;
b) wykonuje zadania związane z powierzaniem stanowiska dyrektora i odwołaniem ze stanowiska;
c) dokonuje oceny pracy dyrektora będącego nauczycielem;
d) wykonuje zadania organizatora wobec szkół i placówek podległych województwu i sprawuje nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem;
e) dokonuje podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz organizuje doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół i placówek w ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie;
f) przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach;
g) wnioskuje o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i placówek;
h) wykonuje zadania związane z przyznawaniem nagród marszałka nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach;
i) opiniuje zgłoszenie kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty;
j) zatwierdza arkusze organizacji szkół i placówek;
k) zatwierdza plany pracy placówek doskonalenia nauczycieli;
l) opracowuje coroczną informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach;

2) wspiera i prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców regionu,
w tym:

a) realizuje politykę województwa w zakresie edukacji określoną w dokumentach strategicznych, w tym w obszarze wspierania uzdolnionych uczniów i młodzieży;
b) realizuje projekty z zakresu edukacji, w tym współfinansowane ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych;
c) współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, instytucjami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie edukacji;
d) udziela dotacji organizacjom pozarządowym na zadania zlecone z zakresu edukacji;

3) prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie;

4) prowadzi bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

5) tworzy warunki prawno – organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej w regionie, w tym:

a) realizuje projekty z zakresu kultury fizycznej poprzez udzielanie dotacji celowych na organizowanie i prowadzenie procesu szkolenia i współzawodnictwa w sporcie w
województwie;
b) kontroluje prawidłowość realizacji zadań w zakresie przyznanych dotacji celowych;
c) wykonuje zadania związane z przyznawaniem stypendiów sportowych;
d) wykonuje zadania związane z przyznawaniem nagród i wyróżnień marszałka w zakresie kultury fizycznej;
e) współuczestniczy w organizowaniu wydarzeń sportowych promujących sport w województwie;
f) opracowuje i realizuje wieloletni program rozwoju bazy sportowej oraz inne programy we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i jednostkami samorządu terytorialnego;

6) prowadzi analizę planów oraz sprawozdań finansowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest województwo oraz organizacji pozarządowych – w zakresie zleconych zadań;

7) planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

Polecane