Samorząd Województwa Pomorskiego  prowadzi ewidencję niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim

(podstawa prawna: art. 77a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm. ), § 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).

Wymagane dokumenty, terminy oraz dodatkowe informacje dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia zawodowego znajdują się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce Sprawy do załatwienia

(http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,72.html)

Wykaz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli - stan na 11.09.2017