SZKOLNICTWO ZAWODOWE W REGIONIE A WYZWANIA RYNKU PRACY

Od 1 września 2011 r. do lutego 2015 roku Samorząd Województwa Pomorskiego realizował projekt systemowy pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. Było to przedsięwzięcie podejmowane w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego województwa pomorskiego i wchodzących w jego skład powiatów.

Głównym celem projektu była poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Działaniami umożliwiającymi osiągnięcie powyższego celu były m.in. praktyki zawodowe, które uczniowie odbywali zgodnie z opracowanymi specjalnie na potrzeby projektu standardami praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkół, zajęcia z języków obcych i doradztwa zawodowego, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności kwalifikacji zawodowych, a także spotkania uczniów z pomorskimi przedsiębiorcami.

Kolejnym działaniem w ramach projektu były spotkania uczniów z pomorskimi przedsiębiorcami. Młodzi ludzie odwiedzali zakłady pracy, w których poznali zasady panujące w przedsiębiorstwach i dowiedzieli się, jakich umiejętności oczekuje od absolwentów szkół zawodowych przyszły pracodawca. Dla organizacji skupiających pracodawców oraz dla samych przedsiębiorców stanowiło to możliwość pozyskania pracownika, który będzie lepiej przygotowany do wykonywania zawodu.

Prócz działań adresowanych do uczniów i pracodawców, wsparciem w formie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego zostały objęte także szkoły zawodowe. Przeznaczonych zostało na to ponad 5,6 mln zł; w jednej trzeciej było to środki przekazane przez wszystkie powiaty z województwa pomorskiego, w dwóch trzecich środki projektu. Szkoły otrzymały nowoczesne wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć praktycznych na poziomie, jakiego oczekują wiodący pracodawcy w regionie. Rodzaj zamawianego sprzętu odpowiadał specyfice pomorskich szkół oraz uwzględniał standardy wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. W 2012 roku szkoły otrzymały nowoczesne pomoce dydaktyczne o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mln złotych, a w 2013 roku o wartości około 2 mln złotych.

Działania podejmowane w ramach projektu:

– opracowanie przez ekspertów 89 standardów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu, według których uczniowie realizują praktyki,

– prowadzenie zajęć z języków obcych zawodowych (zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów klas II i III szkół zawodowych, które są prowadzone zgodnie z Wytycznymi do programów zajęć z języka obcego zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego),

– doradztwo zawodowe (warsztaty pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas II szkół zawodowych, które będą prowadzone zgodnie z Programem doradztwa zawodowego dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego),

– kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

– doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne zgodnie ze standardami wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego,

– wizyty uczniów u pracodawców,

– targi prezentujące ofertę edukacyjną szkół zawodowych,

– konferencje branżowe skierowane do kadry zarządzającej szkołami zawodowymi oraz pracodawców funkcjonujących w danej branży,

– kampania medialna kreująca pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim,

– portal stanowiący bazę wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim.