RPO WP 2007-2013

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa: 10. Pomoc Techniczna
Działanie: 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów
Poddziałanie: 10.2.2. Przygotowanie projektów
Termin realizacji: 31 grudnia 2013 r. – 19 listopada 2015 r.
Kwota dofinansowania: 121 290,00 zł

Celem projektu było uzyskanie gotowości realizacyjnej przedsięwzięcia strategicznego Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy, o którym mowa w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie. Realizacja projektu umożliwiła podjęcie decyzji dotyczącej wyboru najkorzystniejszego zakresu interwencji oraz jej ukierunkowania przestrzennego w ramach przedsięwzięcia strategicznego.

Do pobrania