POMORSKIE – DOBRY KURS NA EDUKACJĘ

Konferencja w ramach projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015″

Trwający od ośmiu lat program pomocy stypendialnej, promujący młode pomorskie talenty, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Szczególne wyrazy uznania za wsparcie i pomoc w promowaniu oraz realizacji programu pomocy stypendialnej należą się pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz rodzicom uczniów uzdolnionych.

19 października 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na konferencję, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia pięćdziesięciu najzdolniejszym stypendystom roku 2015. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30 w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Dobiega końca realizacja projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Przypominamy, iż zbliża się termin składania sprawozdań końcowych z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku 2015. Sprawozdanie należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 3b do RegulaminuPOBIERZ.

Termin złożenia sprawozdania upływa 15 października 2015 r. (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego).

Dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Z dopiskiem: „PROJEKT STYPENDIALNY – SPRAWOZDANIE”

Podsumowanie rezultatów projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” nastąpi podczas Konferencji zaplanowanej na 19 października br.


Projekt systemowy pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu ponad 400 uczniów otrzyma wsparcie stypendialne przeznaczone na realizację celów edukacyjnych związanych z Indywidualnym Programem Edukacyjnym Ucznia (IPEU), opracowywanym wspólnie z opiekunem stypendysty. Osiągnięcia uzyskane w trakcie realizacji IPEU mogą stanowić podstawę do przyznania uczniowi dodatkowo nagrody, np. w formie udziału w edukacyjnym obozie naukowym.

Wsparciem objęci mogą zostać uczniowie gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (za wyjątkiem uczniów ostatnich klas właściwych dla danego typu szkoły ponadgimnazjalnej). Szczegółowe warunki, formy i zakres pomocy udzielanej przez województwo pomorskie uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach projektu określa: Regulamin udzielania pomocy w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015″.

W dniu 5 maja 2015 r. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego zatwierdzona została lista stypendystów projektu.