EDUKACJA MORSKA

Logotypy - Kapitał Ludzki, Pomorskie w Unii, Europejski Fundusz Społeczny

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2012 r. – 30 marca 2015 r.

Kwota dofinansowania: 7 487 263,00 zł ( w tym 85 % środki unijne, 15 % budżet państwa)

Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider projektu: Departament Edukacji i Sportu UMWP
Partnerzy: Fundacja Navigare (w zakresie szkół podstawowych), Liga Morska i Rzeczna (w zakresie gimnazjum)

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”
– praktyczne zajęcia żeglarskie dla szkół podstawowych odbywały się
m.in. w Górkach Zachodnich, Pucku, Charzykowych, Osieku, Garczynie.
Podczas jednodniowych zajęć ponad 8000 uczniów V klas rozpoczęło swą przygodę
z żeglarstwem i edukacją morską.

Cel główny projektu:

 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa pomorskiego poprzez realizację programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Zwiększenie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w szkole.
 • Zwiększenie świadomości poczucia tożsamości regionalnej.

Szkoły podstawowe:

 • 269 szkół podstawowych w projekcie z 88 gmin województwa pomorskiego
 • 9851 uczniów klas V-tych rozwijających kompetencje kluczowe
 • 685 szkolnych grup uczniowskich realizujących indywidualne projekty podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 796 prac projektowych zgłoszonych do konkursu projektów
 • 924 uczniów nagrodzonych wakacyjnym obozem żeglarskim opracowany Pomorski Program Edukacji Morskiej
 • przykładowe efekty realizacji projektów uczniowskich: albumy, modele, makiety, przewodniki, strony internetowe, filmy, przedstawienia, wywiady, plakaty, gazetki szkolne, gry planszowe, gry terenowe, wystawy, instalacje o tematyce morskiej

Działania skierowane do uczniów szkół podstawowych:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu opartą na samodzielności, kreatywności oraz pracy zespołowej uczniów w wymiarze 8 spotkań po 2 godz. lekcyjne
 • wyjazdowe warsztaty edukacyjne
 • jednodniowe praktyczne zajęcia żeglarskie na terenie województwa pomorskiego
 • edukacyjno-żeglarskie pikniki naukowe
 • dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne
 • obozy żeglarskie
 • zakup literatury do szkolnych bibliotek

Gimnazja:

 • 24 gimnazja z gmin znajdujących się w obszarze subregionu nadwiślańskiego
 • 1994 uczniów II klas gimnazjum rozwijających kompetencje kluczowe
 • ponad 100 klas realizujących ścieżkę edukacji morsko-rzecznej w oparciu o „Program edukacji morsko-rzecznej”
 • zakup literatury do szkolnych bibliotek

Działania skierowane do uczniów gimnazjum:

 • dwudniowe praktyczne zajęcia morsko-rzeczne realizowane m.in. na Zalewie Wiślanym, w Kątach Rybackich, w porcie w Gdańsku oraz w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku
 • dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne
 • zakup literatury do szkolnych bibliotek

Fanpage Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Radio Gdańsk – „Pomorskie – dobry kurs na edukację”:

 

Logo LMR Logo Navigare

Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie
poprzez edukację morską jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Do pobrania