DOSKONALENIE KADR SYSTEMU OŚWIATY

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Współczesna szkoła musi zapewnić swoim uczniom nie tylko określony zasób wiedzy, lecz również umiejętność samodzielnego jej zdobywania w toku własnej aktywności poznawczej organizowanej systematycznie, planowo i efektywnie. Dlatego też w Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego jako klucz do sukcesu w dziedzinie edukacji wskazano „mądrego, dobrze wykształconego i twórczego nauczyciela”.

Zrealizowany przez Departament Edukacji i Sportu projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” stwarzał szansę skorzystania z wartościowych szkoleń, przekazujących wiedzę i umiejętności konieczne do tego, by przygotować młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w nowym, podlegającym ciągłym zmianom środowisku.

Warto podkreślić, iż na jakość zmian w procesie kształcenia ogromny ma wpływ umiejętność wspólnego działania uczniów, nauczycieli, rodziców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Projekt obejmował wsparcie osób, których działanie bezpośrednio wpływa na jakość kształcenia na każdym etapie edukacyjnym – nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości nauczania w szkołach województwa pomorskiego poprzez wzrost kompetencji zawodowych wśród 2000 nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych oraz 500 przedstawicieli kadr zarządzających oświatą.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą w obszarach mających istotny wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik uczenia się i nauczania (e-learning)
  • podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry zarządzającej oświatą w zakresie wykorzystania diagnozy edukacyjnej w zarządzaniu placówką oświatową.

Z punktu widzenia rozpoznanych potrzeb edukacyjnych istotne było podniesienie kompetencji nauczania w zakresie:

  • pracy z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia edukacyjnego
  • planowania i ewaluacji procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych
  • organizacji procesu nauczania pod kątem efektywnej współpracy nauczycieli różnych przedmiotów
  • komunikacji intra- i interpersonalnej.

W odniesieniu do kadry zarządzającej oświatą ważne było podniesienie kompetencji w zarządzaniu placówką oświatową w zakresie umiejętności wykorzystania diagnozy edukacyjnej, a także w zakresie komunikacji intra- i interpersonalnej.

Projekt realizowany był na terenie powiatów województwa pomorskiego do 30 czerwca 2011 roku. Rekrutacja prowadzona była do 10 września 2010 r., natomiast szkolenia odbywały się od kwietnia 2011 roku do listopada 2011 roku.

Projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.