DIALOG EDUKACYJNY

Istotą dialogu edukacyjnego jest tworzenie przestrzeni dla wymiany poglądów, wpływania na kierunki regionalnej i lokalnych polityk oświatowych oraz oceny efektów edukacji
w regionalnej i lokalnych wspólnotach, w szczególności w kontekście zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju, w tym rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych.

Działania ukierunkowane na rozwój wielosektorowego dialogu edukacyjnego powinny:

 1. promować ideę dialogu edukacyjnego, m.in. poprzez organizację otwartych debat i dyskusji oraz zawieranie lokalnych i regionalnego porozumień łączących różnych interesariuszy systemu edukacji,
 2. aktywizować istniejące i wspierać tworzenie nowych rad szkół,
 3. wspierać tworzenie i funkcjonowanie lokalnych i regionalnej rady oświatowej.

Istotą dialogu jest partnerska realizacja przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub regionalnego i ich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest działalność na rzecz edukacji, w tym wychowawcza albo rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół lub placówek.

Z uwagi na podstawową rolę dialogu edukacyjnego, jaką jest społeczna wymiana poglądów i ocena efektów edukacji, w zaplanowanych w ramach projektów ukierunkowanych na rozwój wielosektorowego dialogu edukacyjnego działaniach powinny brać udział w szczególności przedstawiciele:

 1. społecznych organów w systemie oświaty, tj. rad oświatowych, rad szkół lub placówek, rad rodziców oraz samorządów uczniowskich,
 2. instytucji edukacyjnych, w tym szkół wyższych,
 3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. instytucji odpowiadającej za przygotowanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania,
 5. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy,
 6. instytucje rynku pracy,
 7. instytucje integracji i pomocy społecznej.

Zaplanowane w ramach partnerskich przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój wielosektorowego dialogu edukacyjnego działania powinny doprowadzić do realizacji regionalnej i spójnych z nią lokalnych polityk edukacyjnych poprzez:

 1. wypracowania zasad współpracy samorządów lokalnych i regionalnego w zakresie polityki edukacyjnej.
 2. uspołecznienia procesów zarządzania szkołą,
 3. wdrożenia mechanizmów poprawiających spójność edukacyjną między poszczególnymi etapami kształcenia,
 4. trwałe powiązania między instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorcami i innymi kluczowymi podmiotami.