Projekty realizowane w placówkach SWP

Projekt: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku"

Oś priorytetowa: 3 Edukacja
Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa
Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 624 411,80 zł

Wartość projektu: 1 804 902,00 zł
Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów wojewódzkich zespołów szkół policealnych poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców

Projekt Samorządu Województwa Pomorskiego obejmie trzy placówki:

  1. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku,
  2. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni,
  3. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku.

Działania skierowane do uczniów:

  1. staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców,
  2. organizację zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, (np. zajęcia specjalistyczne dla technika masażysty, doskonalenie umiejętności z zakresu wdrażania  technik terapeutycznych dla terapeuty zajęciowego, doskonalenie umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w kosmetologii dla technika usług kosmetycznych, zawodowy język angielski i niemiecki rozszerzony, wyjazdy studyjne do pracodawców zagranicznych),
  3. doradztwo edukacyjno-zawodowe (warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

Działania skierowane do nauczycieli:

  1. kursy i szkolenia doskonalące (nauka języka migowego i pisma Braila, podologia, trychologia, mezoterapia mikroigłowa, kurs obsługi platformy Moodle, rozszerzony język niemiecki i angielski zawodowy,
  2. studia podyplomowe (tyflopedagogika, kosmetologia, wspomaganie osób starszych i niesamodzielnych, metody i techniki terapii zajęciowej, przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa, epidemologia)