O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Stypendia na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej"

Stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami Programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku  przez wnioskodawcę,
tj. dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuował naukę w VII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
 3. w roku szkolnym 2016/2017:
 1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 10 regulaminu):
 • w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,6,
 • w gimnazjum – co najmniej 5,2,
 • w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
 1. uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 2. uzyskał minimum 18 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §30 ust.1 regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego
– Dział II, Rozdział II – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej  realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe" współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części VII wniosku: Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego - podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia;
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 17 lipca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej".
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;

Załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał Uczeń oraz wyboru opiekuna stypendysty;

Załącznik nr 3 do wniosku - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;

Załącznik nr 4 do wniosku - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;

Załącznik nr 5 do wniosku - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających aktywność Ucznia, o której mowa w § 30 ust. 3 pkt 3 – jeśli dotyczy;

Załącznik nr 6 do wniosku - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Załączniki (za wyjątkiem załącznika nr 3 oraz załącznika nr 5) stanowią integralną część wniosku. Zarówno wniosek, jak i załączniki wymagają podpisu wnioskodawcy, nauczyciela opiekuna stypendysty bądź też pełnoletniego ucznia lub w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Piotr Celmer - tel. (58) 32 68 425, e-mail p.celmer@pomorskie.eu;
 • Kamila Kargulewicz - tel. (58) 32 68 813; k.kargulewicz@pomorskie.eu;
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail des@pomorskie.eu.

Do pobrania:

 

view szablon artykułu

Terminy

 • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk