O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2016/2017

$image_alt

Zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej.

Informujemy, że 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe" współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 35 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego Departament Edukacji i Sportu publikuje wzory dokumentów wraz z listą Uprawnionych.

       Wzory dokumentów potwierdzających udział w projekcie:

 • Oświadczenie nr 1
  Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:  Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych,
 • Oświadczenie nr 2
  Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru:  Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
 • Oświadczenie nr 3
  Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014 - 2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie,

Do wglądu: Lista stypendystów.

Stypendysta zobowiązany jest w terminie do 7 grudnia 2016 r. dostarczyć następujące dokumenty:Zaświadczenie potwierdzające kontytuowanie nauki.

Osobiście do:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy
  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, lub
 • Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku.

Drogą pocztową na adres (obowiązuje data stempla pocztowego):

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystość wręczenie stypendiów, która odbędzie się 14 grudnia 2016 roku o godz. 11.30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1.

view szablon artykułu

Terminy

 • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk