Aktualności

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2020/2021

Ludzie
Fot. ©Depositphotos/shmeljov

Do 2 sierpnia br. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, finansowanego ze środków budżetu województwa, mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2020/2021 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 3. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
  • w przypadku ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
  • w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego - poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą.

 W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu), wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę,
 3. uzupełnić podpisy w częściach V, VI i VII - dyrektora szkoły, rodzica lub pełnoletniego ucznia,,
 4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 2 sierpnia 2021 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa",
 5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy załączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (poniżej publikujemy OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, zawierające wyżej wspomniany wzór),
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2020/2021,
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2020/2021, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w roku szkolnym 2020/2021,
 5. oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków,
 6. oświadczenie o lokalizacji szkoły – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

w zakresie obsługi generatora wniosków:

 Do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego - tekst ujednolicony (na podstawie Uchwały Nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 395/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja roku 2021 r.)
 2. Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021
 3. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych
 4. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
 5. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2020/2021, których laureaci otrzymują odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną oraz są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego.
view szablon artykułu

KONTAKT

PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Monika Gawin, tel.: 58 32 68 419
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Katarzyna Biełuszko, tel.: 58 32 68 424
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, Krystian Zdziennicki, tel.: 58 32 68 457
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk