O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Sprawozdania z realizacji IPEU

Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio
Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio

Przypominamy, iż 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

Sprawozdanie oraz załącznik do sprawozdania należy sporządzić na wskazanych przez Departament Edukacji i Sportu drukach.

Wypełnione i czytelnie podpisane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego):

  • osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub do siedziby Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku,
  • drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem "PROJEKT STYPENDIALNY – sprawozdanie 2017".

W związku z koniecznością złożenia do dnia 30 czerwca 2017 r. sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017, dla nauczycieli - opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017" przygotowana została kolejna oferta szkoleniowa, dotycząca pomocy w opracowaniu sprawozdania z realizacji IPEU (termin szkolenia: 8 czerwca 2017).

UWAGA – można już zgłaszać chęć uczestnictwa, szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
https://oferta.cen.gda.pl/oferta/realizacja-indywidualnej-sciezki-rozwoju-ucznia-zdolnego-2/

Osoba do kontaktu z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:
Urszula Kornas-Krzyżykowska
e-mail:
urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl
tel.: 58 34 04 107

Seminarium trwać będzie ok. 7 godzin, zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, w Centrum Edukacji Nauczycieli, Al. gen. Józefa Hallera 14. W ramach seminarium odbędą się zajęcia dydaktyczne i warsztatowe, zapewniony zostanie catering, a każdy z uczestników na zakończenie szkolenia otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych.

Program szkolenia:
9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników (kawa, herbata, ciastka)
10.00 – 10.15 – powitanie uczestników, przedstawienie celów seminarium
10.15 – 11.45 – wykład „Rozpoznawanie uzdolnień i praca z uczniem zdolnym w świetle neurodydaktyki"
11.45 – 12.45 – wykład „Uczeń zdolny – o czym warto wiedzieć"
12.45 – 13.15 – przerwa obiadowa
13.15 – 14.45 – wykład „Tutoring/coaching/mentoring jako wsparcie ucznia zdolnego"
14.45 – 16.00 – warsztaty „Jak dobrze napisać sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia"

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium organizowanym w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

view szablon artykułu

Terminy

  • 30 czerwca 2017 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

KONTAKT

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Kamila Kargulewicz, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk