Stock Photo - studenci

Stypendia w ramach Regionalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół na rok szkolny 2024/2025

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
18.06.2024
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
18.06.2024

Do 15 lipca 2024 r. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 jest wyrównywanie szans na sukces edukacyjny uczniów poprzez kształtowanie ich kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Jedną z dostępnych w projekcie form wsparcia są stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych, zwanym dalej Regulaminem.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. w roku szkolnym 2024/2025 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 3. w roku szkolnym 2023/2024 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 19 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 4,75;
 4. rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski*;
 5. uzyskał minimum 4 punkty obliczone na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (link poniżej);
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu);
 3. wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
  opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły w punkcie:
  • potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę.
 4. podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego w następujących punktach wniosku:
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego dotyczące procesu rekrutacji,
  • oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu).
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 15 lipca 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium unijne”.

Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

 1. oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia w roku szkolnym 2024/2025 (stanowi integralną część wniosku);
 2. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2023/2024 (w przypadku gdy dokument nie został jeszcze wydany, należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia. Po otrzymaniu świadectwa szkolnego należy niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 września danego roku, przesłać jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
 3. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydana przez organ polski lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ;
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów lub olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu kopie dokumentów załączanych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat „Regionalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” udzielają:

 • Izabela Weinberger, tel. 58 32 68 813,
 • Piotr Celmer, tel. 58 32 68 425,
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, fax 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu

Do pobrania:

*Według danych GUS, w 2022 r. 37,6 tys. rodzin otrzymało zasiłki rodzinne dla blisko 83,2 tys. dzieci w wieku do 17 lat, co stanowi 18% wszystkich dzieci w Pomorskiem w tym wieku. Wskaźnik ten jest wyższy od średniej w Polsce.
W perspektywie finansowania unijnego w latach 2021-2027 Komisja Europejska zwróciła szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia w regionalnych działaniach form wsparcia skierowanych do uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Zakres planowanych działań i preferencji zastosowanych w odniesieniu do uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej – podlegał ocenie Komisji Europejskiej. Szczegółowe ustalenia zawarte zostały w zatwierdzonym przez Komisję Europejską programie Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.
W celu zapewnienia uczniom równych szans na sukces edukacyjny za szczególnie ważną uznano potrzebę wsparcia tych uczniów, którym niskie dochody w rodzinie uniemożliwiają równy dostęp do edukacji oraz zaspokojenie potrzeb związanych z rozwojem zainteresowań.
Uznając, że poziom dochodów rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych – 674 zł na osobę lub 764 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – potwierdza trudne warunki materialne ucznia, w regulaminach o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych (Uchwała nr 800/LXIV/24 z 22 kwietnia 2024 r.):
„Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”;
„Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”
– jako kryterium warunkujące ubieganie się o te stypendia wskazano kryterium związane z posiadaniem przez rodzica/opiekuna albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydanej przez organ polski (zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk