Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Fot. ©Depositphotos/ shmeljov
18.06.2024
Sylwia Demczuk
Sylwia
Demczuk
AUTOR
Sylwia Demczuk
Sylwia
Demczuk
18.06.2024

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” i dedykowane są wyłącznie uczniom branżowej szkoły I stopnia oraz technikum.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Projekt skierowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach zawodowych (branżowej szkoły I stopnia oraz technikum) na terenie województwa pomorskiego, wykazujących predyspozycje w przedmiotach zawodowych oraz posiadających decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2024 r.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2023/2024:
  a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
  – I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
  – I, II, III lub IV klasę technikum;
  b) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
 3. rodzic albo opiekun prawny Ucznia albo pełnoletni Uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski*;
 4. w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 egzemplarzach wniosek należy opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora/ zastępcy dyrektora szkoły w Części VI wniosku pn.: „Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę”;
 4. podpisać oświadczenia i zgody w Części VIII wniosku: pn.: „Oświadczenia i zgody. Oświadczenie dot. procedury rekrutacyjnej” (podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego);
 5. jeśli dotyczy: dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ;
 6. jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do 15 lipca 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pracy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7:45 – 15:45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Prosimy nie przekazywać do urzędu marszałkowskiego dwóch egzemplarzy wniosku – drugi egzemplarz pozostaje u wnioskodawcy, tj. u dyrektora/zastępcy dyrektora szkoły!

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2023/2024 oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ.

Do wniosku należy załączyć również potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ– jeśli dotyczy.

Ponadto w przypadku posiadania przez ucznia osiągnięć w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych, o których mowa w regulaminie, do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych wraz z regulaminem turnieju lub olimpiady lub konkursu zawodowego (kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • w przypadku turniejów lub olimpiad – dokumenty powinny być wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, będącego załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 • w przypadku konkursów zawodowych – dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę konkursu, nazwę organizatora konkursu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, uzyskany tytuł lub miejsce zajęte w konkursie oraz datę wystawienia dokumentu.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor/zastępca dyrektora szkoły) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Informacji na temat stypendium w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Sylwia Demczuk – tel. 58 32 68 428, e-mail: s.demczuk@pomorskie.eu
Anna Kałuża – tel. 58 32 68 428, e-mail: a.kaluza@pomorskie.eu
Agnieszka Stecz – tel. 58 32 68 421, e-mail: a.stecz@pomorskie.eu

Etapy oceny wniosków o przyznanie stypendium

 • Departament Edukacji i Sportu dokona oceny formalnej wniosku w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, tj. licząc od 15 lipca br.;
 • o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku Departament Edukacji i Sportu poinformuje dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły ucznia, tj. wnioskodawcę;
 • dyrektor/zastępca dyrektora szkoły ucznia, w ciągu 5 dni od podjęcia informacji o wyniku oceny formalnej, może na piśmie wnieść do niej uwagi;
 • wnioski, które uzyskają pozytywną ocenę w weryfikacji formalnej zostaną ocenione merytorycznie (tzn. zostaną przyznane punkty za poszczególne kryteria wskazane w Regulaminie);
 • po dokonaniu oceny merytorycznej Departament Edukacji i Sportu zamieści w BIP informację przedstawiającą ranking wniosków (listę uczniów ubiegających się o stypendium uszeregowaną zgodnie z liczbą przyznanych punktów);
 • w przypadku zastrzeżeń do dokonanej oceny merytorycznej dyrektor/zastępca dyrektora szkoły ucznia, w terminie 5 dni od opublikowania rankingu, może złożyć podanie o ponowną ocenę merytoryczną wniosku;
 • ostateczna lista uczniów, którym przyznane zostanie stypendium zostanie opublikowana w BIP niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

Generator wniosków stypendialnych

*Według danych GUS, w 2022 r. 37,6 tys. rodzin otrzymało zasiłki rodzinne dla blisko 83,2 tys. dzieci w wieku do 17 lat, co stanowi 18% wszystkich dzieci w Pomorskiem w tym wieku. Wskaźnik ten jest wyższy od średniej w Polsce.
W perspektywie finansowania unijnego w latach 2021-2027 Komisja Europejska zwróciła szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia w regionalnych działaniach form wsparcia skierowanych do uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Zakres planowanych działań i preferencji zastosowanych w odniesieniu do uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej – podlegał ocenie Komisji Europejskiej. Szczegółowe ustalenia zawarte zostały w zatwierdzonym przez Komisję Europejską programie Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.
W celu zapewnienia uczniom równych szans na sukces edukacyjny za szczególnie ważną uznano potrzebę wsparcia tych uczniów, którym niskie dochody w rodzinie uniemożliwiają równy dostęp do edukacji oraz zaspokojenie potrzeb związanych z rozwojem zainteresowań.
Uznając, że poziom dochodów rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych – 674 zł na osobę lub 764 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – potwierdza trudne warunki materialne ucznia, w regulaminach o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych (Uchwała nr 800/LXIV/24 z 22 kwietnia 2024 r.):
„Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”;
„Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”
– jako kryterium warunkujące ubieganie się o te stypendia wskazano kryterium związane z posiadaniem przez rodzica/opiekuna albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydanej przez organ polski (zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk