Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2023/2024

Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio
18.06.2024
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
18.06.2024

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanego ze środków budżetu województwa mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2023/2024 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2023/2024 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części IV. – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń oraz w Części V.– Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę;
 4. uzupełnić podpisy w częściach IV., V. i VI. – dyrektora szkoły, rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 15 lipca 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”;
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium (w przypadku gdy dokument nie został jeszcze wydany, należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia. Po otrzymaniu świadectwa szkolnego należy niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 września danego roku, przesłać jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem);
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej;
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w bieżącym roku szkolnym – jeśli dotyczy, a na świadectwie szkolnym ucznia, którego potwierdzona kopia dołączona jest do wniosku, realizacja indywidualnego programu lub toku nauki nie została odnotowana;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ – jeśli dotyczy.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

w zakresie obsługi generatora wniosków:

Do pobrania:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego – Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 800/LXIV/24 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  2. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024
  3. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (z aktualizacjami)
  4. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2023/2024
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk