#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego

Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego

23.01.2024
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
23.01.2024

Nazwa projektu: Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Cel główny – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż wiodących dla regionu.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy, w tym poprzez nabycie kompetencji zawodowych i kluczowych,
 • zwiększenie udziału i usystematyzowanie współpracy organów prowadzących i szkół zawodowych z pracodawcami,
 • promocja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego wśród mieszkańców Pomorza.

Grupa docelowa:

 • uczniowie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Zakres działań związanych ze wsparciem uczniów szkół zawodowych realizowany we współpracy z pracodawcami obejmował będzie:

 • kursy pozwalające na nabywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych – istotne z punku widzenia branż wiodących,
 • wizyty studyjne – zapoznanie uczniów z uwarunkowaniami rynku pracy, organizacją pracy, wyposażeniem stanowisk pracy i oczekiwaniami przedsiębiorców wobec potencjalnych pracowników,
 • stypendia dla uczniów – wsparcie zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, poprzez przyznanie im jednorazowego stypendium,
 • konkursy z przedmiotów zawodowych – zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach, które wpisują się w branże wiodące. Udział uczniów w konkursach przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji zawodowych a także kompetencji „miękkich”, takich jak praca w zespole oraz prezentowanie projektu,
 • obozy edukacyjno-zawodowe – podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych uczestników projektu.

Zakres działań związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz ze wsparciem pracodawców obejmował będzie m.in.: poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego, zachęcanie uczniów szkół do wyboru szkoły o profilu zawodowym, wspieranie nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu i doradców zawodowych w pozyskiwaniu informacji o szkolnictwie zawodowym, a także włączenie pracodawców w proces promocji szkolnictwa zawodowego.

Ponadto Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku realizować będzie we współpracy z pracodawcami działania związane ze wsparciem nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, takie jak:

 • sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu stanowiąca zespół osób, które w zorganizowany sposób będą współpracować ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez: wymianę doświadczeń, zasobów, narzędzi dydaktycznych, kontaktów, a także nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, pozyskanie zaufanych partnerów. Długofalowym zadaniem sieci współpracy i samokształcenia będzie budowanie społeczności uczącej się w obszarze kształcenia zawodowego
 • szkolenia branżowe dla nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe – zaplanowano szkolenia branżowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu prowadzących kształcenie w branżach wiodących dla rozwoju regionu
 • internetowa platforma edukacyjna, która ma za zadanie promować szkolnictwo zawodowe poprzez pokazywanie m.in. jakie formy wsparcia są organizowane dla uczniów szkół branżowych.

Zaplanowano objęcie wsparciem 2 625 uczniów oraz 75 nauczycieli.
Zakłada się, że po opuszczeniu programu kwalifikacje nabędzie 2 100 uczniów i 60 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 12 267 264,71 PLN
Dofinansowanie UE: 10 427 175,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2023-11-01 – 2026-10-31

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk