#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach

Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach

23.01.2024
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
23.01.2024

Nazwa projektu: Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach.

Cel główny – podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów ze szkół w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych poprzez realizację form wsparcia służących kształtowaniu kompetencji kluczowych,
 • włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących historycznych tradycji regionu i jego nadmorskiego położenia oraz wykorzystujących edukację kulturalną z uwzględnieniem wyzwań cywilizacyjnych, w tym klimatycznych, a także postępu technologicznego,
 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli, w tym kompetencji wychowawczych, cyfrowych, interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • wzmocnienie kompetencji nauczycieli – doradców zawodowych,
 • doskonalenie kompetencji (w tym menadżerskich) kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Grupa docelowa:

 • uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej znajdujących się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją,
 • nauczyciele, w tym doradcy zawodowi z terenu całego województwa,
 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu całego województwa,
 • pracownicy merytoryczni organów prowadzących z terenu całego województwa.

Zakres działań związanych ze wsparciem szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej, w tym działań o charakterze coachingu szkolnego:

 1. w ramach grantów organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe realizować będą:
  • w odniesieniu do uczniów: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane z wykorzystaniem potencjału różnych instytucji i podmiotów (m.in. instytucji kultury, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, pracodawców lub ich organizacji), wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe;
  • w odniesieniu do nauczycieli: szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kompetencji w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, realizacji zindywidualizowanego procesu kształcenia, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz stosowania aktywizujących metod i technik nauczania;
 2. ponadto regionalne placówki doskonalenia nauczycieli realizować będą:
  • w odniesieniu do nauczycieli: wsparcie do pełnienia nowych ról, takich jak: mentor, tutor, coach;
  • w odniesieniu do dyrektorów szkół: wsparcie w zakresie zarządzania organizacją, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Zakres horyzontalnych działań związany ze wsparciem nauczycieli, w tym doradców zawodowych:

 • w odniesieniu do nauczycieli realizowane będą: szkolenia, seminaria i inne formy doskonalenia podnoszące kompetencje wychowawcze, cyfrowe, interpersonalne i komunikacyjne, w tym w zakresie budowania relacji, a także w zakresie: kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i równościowych oraz proekologicznych, autoewaluacji i preorientacji zawodowej;
 • w odniesieniu do doradców zawodowych realizowane będą: szkolenia, seminaria i inne formy doskonalenia podnoszące kompetencje, w szczególności w zakresie rozpoznawania predyspozycji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wskazywania ścieżek rozwoju edukacyjnego lub zawodowego.

Zakres horyzontalnych działań związany ze wsparciem dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników merytorycznych organów prowadzących:

 • w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników merytorycznych organów prowadzących z całego regionu realizowane będą: szkolenia, seminaria i inne formy podnoszenia kompetencji w zakresie zarządzania organizacją, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Zaplanowano objęcie wsparciem 8 000 uczniów (w tym 250 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz 800 nauczycieli.
Zakłada się, że po opuszczeniu programu kwalifikacje nabędzie 7 500 uczniów i 700 nauczycieli.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 30 048 737,65 PLN
Dofinansowanie UE: 25 541 427,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2023-09-01 – 2025-09-30

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk