WSPÓŁPRACA Z NGO
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024”

Celem realizacji Konkursu jest wspieranie realizacji programów szkoleniowych i współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim w sporcie dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, oraz szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych, a także organizacja, prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie kultury fizycznej jak również zakup sprzętu sportowego. Szkolenie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki, obejmujący Województwo Pomorskie. Powinno być prowadzone w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności poprzez tworzenie odpowiednich warunków w drodze systematycznej pracy szkoleniowo wychowawczej, zapewnienie udziału zawodników w zawodach ogólnopolskich w ramach m. in. kadry wojewódzkiej. Program szkoleniowy powinien również zapewniać jego kontynuację i systemowy rozwój w latach następnych.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Wersję papierową można również składać za pośrednictwem systemu ePuap.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. (58) 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu

Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2024”
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk