Dłonie trzymające puzzle - Stock Photo

Ogłoszenie o naborze Wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

FOT. ©DEPOSITPHOTOS/ALPHASPIRIT
16.10.2023
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
16.10.2023

W piątek, 13 października 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” o poniższej treści:

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Konkursu grantowego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1189/488/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r., ogłasza się nabór Wniosków o powierzenie grantu.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku o powierzenia grantu są organy prowadzące szkoły o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej znajdujące się na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją. Lista Szkół, o których mowa w ust. 1., stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Ze wsparcia w ramach Projektu wyłączone są szkoły specjalne.

Termin naboru Wniosków o powierzenie grantu upływa w dniu 30 października 2023 r.

Wnioskodawca składa jeden Wniosek w ramach ogłoszonego naboru. Wzór Wniosku  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy złożyć:

  • za pośrednictwem poczty lub osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWP, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godz. 7.45 – 15.45 w kopercie opisanej: „Wniosek w ramach Konkursu grantowego – „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” oraz przesłać mailem w formacie PDF na adres: des@pomorskie.eu, lub
  • za pośrednictwem e-PUAP na skrzynkę podawczą UMWP.

O złożeniu Wniosku w terminie decyduje:

  • data wpływu do Kancelarii Ogólnej UMWP – w przypadku osobistego złożenia;
  • data stempla pocztowego – w przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty;
  • data wpływu na skrzynkę podawczą UMWP – w przypadku wysyłki przez e-PUAP.

Z Regulaminem, Wnioskiem o powierzenie grantu oraz z załącznikami do Wniosku mogą Państwo zapoznać się na stronie BIP UMWP.

Projekt „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowany jest w ramach FEP 2021-2027, Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk