STYPENDIA SPORTOWE
Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2024

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski należy składać do dnia 16 października 2023 r. (termin ten zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego to 15 październik ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada na niedzielę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).

Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Pod uwagę brane są wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 15 października 2022 r. do 14 października 2023 r.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.

Wnioskodawca
Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy, zawodnik, rodzic zawodnika, opiekun prawny zawodnika lub Pomorska Federacja Sportu

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
 2. uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 3. jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
 4. uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski;
 5. zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem;
 6. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną;
 7. reprezentuje województwo pomorskie na zawodach i promuje Samorząd Województwa Pomorskiego.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku;
 3. wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać, wniosek jest podpisywany przez:
  1. Wnioskodawcę oraz
  2. pełnoletniego zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego;
 4. podpisać oświadczenia i zgody w części pn.: „Oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego” (podpis składa pełnoletni zawodnik lub rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego);
 5. papierową wersję wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 16 października 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pacy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7:45 – 15:45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia sportowe”.

UWAGA! Do wniosku należy załączyć:

 1. Zaświadczenie z Klubu/Związku Sportowego potwierdzające wszystkie osiągniecia sportowe wpisane we wniosku o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz potwierdzające że, w rywalizacji o zajęte miejsce wpisane we wniosku brało udział minimum 5 zawodników/zespołów (w załączeniu: Wzór Zaświadczenia z Klubu/Związku Sportowego)
 2. Program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera. Na etapie składania wniosku fakultatywnie, w przypadku przyznania stypendium, program szkoleniowy musi zostać dostarczony przed podpisaniem umowy. Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem Pracy Kapituły
klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 r., zmienioną
uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz
uchwałą Nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.

KONTAKT
Informacji na temat stypendiów sportowych Marszałka Województwa Pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Sylwia Bojarowska-Nowak – tel. (58) 32 68 856
Hanna Kołodziejczyk – tel. (58) 32 68 856,
Mariola Dziedzic – tel. (58) 32 68 849,
Paweł Jęcek – tel. (58) 32 68 883

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Ul. Okopowa 21/27

DO POBRANIA: Wzór Zaświadczenia z Klubu/Związku Sportowego
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk