Stock Photo - studenci

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2022/2023

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
22.06.2023
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
AUTOR
Agnieszka Smugła
Agnieszka
Smugła
22.06.2023

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanego ze środków budżetu województwa mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2022/2023 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu), wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,
 3. uzupełnić podpisy w częściach IV, V i VI – dyrektora szkoły, rodzica lub pełnoletniego ucznia,,
 4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 17 lipca 2023 r. (termin podany w regulaminie to 15 lipca, ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada w sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”,
 5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy załączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2022/2023,
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2022/2023, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w roku szkolnym 2022/2023 – jeśli dotyczy,
 5. oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków,
 6. oświadczenie o lokalizacji szkoły – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

w zakresie obsługi generatora wniosków:

Do pobrania:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 682/LIII/23 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego);
  2. Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych na rok szkolny 2022/2023;
  3. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 (z aktualizacjami);
  4. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2022/2023.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk