PROJEKT STYPENDIALNY
Wkrótce upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia (IPEU)

Wkrótce upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia (IPEU)

Fot. ©Depositphotos/lilia
19.06.2023
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
19.06.2023

Departament Edukacji i Sportu przypomina, iż 30 czerwca 2023 r. upływa termin składania sprawozdań z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia (IPEU) w roku szkolnym 2022/2023.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza sprawozdania, który jest dostępny do pobrania poniżej.

Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu muszą być spójne z zapisami IPEU, w szczególności ocena z realizacji wybranych przedmiotów oraz dane i podpisy nauczyciela opiekuna stypendysty.

Dokument podpisuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023, nauczyciel, który sprawuje opiekę nad stypendystą podczas realizacji IPEU oraz rodzic, lub pełnoletni uczeń.

Wypełniony i czytelnie podpisany jeden egzemplarz sprawozdania należy dostarczyć najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.:

  • osobiście (decyduje data wpływu) do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku,
  • drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Sprawozdanie z realizacji IPEU 2022/2023”.

Do sprawozdania należy dołączyć:

  • potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez dyrektora szkoły) kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy.

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz sprawozdania,
  2. Instrukcja.

Przypominamy, że zgodnie z § 14 Regulaminu warunkiem otrzymania nagrody na podstawie osiągnięć w IPEU jest m.in. dochowanie terminu dostarczenia sprawozdania (30 czerwca 2023 roku).

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęto procedurę wypłaty III transzy stypendium.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Izabela Weinberger, tel. 58 32 68 813
Piotr Celmer, tel. 58 32 68 425

Logotypy FE-RP-UMWP-UE

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk