WSPÓŁPRACA Z NGO
Zawodniczka w dyscyplinie sportowej skok o tyczce na tle nieba

Ogłoszenie w sprawie realizacji w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą: Pomorska Akademia Tyczki

23.08.2022
Paweł Jęcek
Paweł
Jęcek
AUTOR
Paweł Jęcek
Paweł
Jęcek
23.08.2022

W dniu 16 sierpnia 2022 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Traugutta 29, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomorska Akademia Tyczki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Biorąc pod uwagę, iż oferent od 1945 r. prowadzi działalność szkoleniową w zakresie lekkiej atletyki, związani z Klubem zawodnicy odnosili szereg sukcesów na arenach krajowych i międzynarodowych, a także doświadczenie oferenta w organizacji imprez sportowych takich jak Memoriał Żylewicza (50 edycji od 1973 r.), Bieg Św. Dominika (28 edycji od 1994 r.) oraz Puchar Poczty Polskiej (56 edycji, wznowiony w 2013 r.), jak również fakt spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1, Departament Edukacji i Sportu zaproponował Zarządowi Województwa Pomorskiego zamieszczenie oferty we wskazanych powyżej nośnikach informacji.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk