WSPÓŁPRACA Z NGO
Maraton - Stock Photo

Ogłoszenie w sprawie realizacji w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą: Spartakiada Dożynkowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego

W dniu 11 sierpnia 2022 roku do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Zwycięstwa 51, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spartakiada Dożynkowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Biorąc pod uwagę, iż oferent posiada ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w organizacji imprez sportowych na terenie województwa pomorskiego, w tym w szczególności Wojewódzkich Igrzysk LZS, Wojewódzkiej Senioriady czy Wojewódzkiej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich oraz potrzebną kadrę, jak również fakt spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 19a ust. 1, Departament Edukacji i Sportu zaproponował Zarządowi Województwa Pomorskiego zamieszczenie oferty we wskazanych powyżej nośnikach informacji.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk