Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2022/2023

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2022/2023

Fot. ©Depositphotos / Denis Pogostin
15.06.2022
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
15.06.2022

Do 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 395/XXXIII/21 z dnia 31 maja 2021 r. (poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą).

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. w roku szkolnym 2022/2023 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 3. w roku szkolnym 2021/2022 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 4. w roku szkolnym 2021/2022 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 5. uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
  •opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły, w następujących punktach wniosku:
  • potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,
  • załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń (§ 4 ust. 5 pkt 3 Regulaminu),
 4. podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, w następujących punktach wniosku:
  • oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
  • załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu),
  • załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 5 pkt 5 Regulaminu) (jeśli dotyczy),
  • załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (§ 4 ust. 5 pkt 6 Regulaminu) (jeśli dotyczy).
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 1 sierpnia 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium – Pomorski program pomocy stypendialnej”.

 Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia;
Załącznik nr 2potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2021/2022;
Załącznik nr 3
oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń;
Załącznik nr 4 – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;
Załącznik nr 5oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
Załącznik nr 6 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Wyżej wymienione oświadczenia (załączniki: 1, 3, 5, 6) stanowią integralną część wniosku i drukują się automatycznie wraz z wnioskiem.

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu kopie dokumentów załączanych do wniosku (załączniki: 2, 4, 6) potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Uwaga! Poniższy generator zostanie uruchomiony 20 czerwca 2022 r.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” udzielają:

 • Izabela Weinberger, tel. 58 32 68 813,
 • Piotr Celmer, tel. 58 32 68 425,
 • Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, fax 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk