Stock Photo - studenci

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2021/2022

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
15.06.2022
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
15.06.2022

O przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, finansowanego ze środków budżetu województwa, mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym 2021/2022 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2021/2022 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 3. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
  • w przypadku ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
  • w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego – poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu), wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę,
 3. uzupełnić podpisy w częściach V, VI i VII – dyrektora szkoły, rodzica lub pełnoletniego ucznia,,
 4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 1 sierpnia 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”,
 5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy załączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2021/2022,
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2021/2022, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w roku szkolnym 2021/2022,
 5. oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków,
 6. oświadczenie o lokalizacji szkoły – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Uwaga! Poniższy generator zostanie uruchomiony 20 czerwca 2022 r.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

w zakresie obsługi generatora wniosków:

Do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego – tekst ujednolicony (na podstawie Uchwały Nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 395/XXXIII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja roku 2021 r.)
 2. Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2021/2022 oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych
 4. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
 5. Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2021/2022, których laureaci otrzymują odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną oraz są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk