Mężczyźni grający w piłkę nożną - Stock Photo

Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2021

14.10.2020
Paweł Jęcek
Paweł
Jęcek
AUTOR
Paweł Jęcek
Paweł
Jęcek
14.10.2020

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 listopada 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Warunki przyznawania stypendiów sportowych określone są w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28.09.2020 r. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2020/4067/akt.pdf

Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2020 r. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

  • młodzieżowca,
  • juniora
  • juniora młodszego
  • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie: https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez:

  1. Wnioskodawcę oraz
  2. pełnoletniego zawodnika , a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego,

Do Wniosku należy załączyć:

komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku (w przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę!)

Uwaga:

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

TERMIN: DO 15 LISTOPADA 2020 r. (LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO)

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Kapituły oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Telefon do kontaktów: Referat Sportu UMWP, tel. 58 32 68 856 lub 58 32 68 883

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk